افزایش ماندگاری سیب گلاب با استفاده از بسته بندی نانویی

پژوهشــگران وزارت جهاد کشاورزی یک پوشش بسته بندی نانوساختار رابرای بسته بندی و افزایش ماندگاری سیب گلاب به کار گرفتند. این پژوهشکه در مقیاس آزمایشــگاهی انجام گرفته، یک طرح مشترک بین موسسهتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیایران و با حمایت کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
محصولات باغی نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و ســلامت جامعه بازیمیکنند. این گروه از محصولات کشــاورزی به دلیل اینکه حاوی رطوبتزیادی هستند، بهشدت فسادپذیرند. از سوی دیگر، این محصولات پس ازبرداشت نیز به فعالیت حیاتی خود ادامه میدهند. بنابراین، در صورت عدممراقبت صحیح از این محصولات، بخش عمدهای از آنها در مراحل مختلفپس از برداشت از بین میروند. کاهش و به حداقل رساندن چنین ضایعاتییکی از اولویتهای هر کشوری است. بهرهگیری از فناوری نانو در این راستا،این امکان را برای کاهش ضایعات پس از برداشت محصولات باغی به وجودآورده است.
دکتر فوژان بدیعی هدف از انجام این تحقیق را پوشش دادن و بسته بندیســیب گلاب با یک پوشــش طبیعی بر پایه کیتوزان عنوان کرد و افزود: «کارایی این پوشش به وسیله ی فناوری نانو ارتقا یافته است تا بتوان ضایعاتپس از برداشــت این میوه حساس را کاهش داده، خواص تازهخوری آن را برای مدت بیشتری حفظ نموده و زمینه را برای صادرات فراهم کرد».
وی ادامه داد: «استفاده از نتایج این طرح میتواند موجب کاهش ضایعاتپس از برداشــت محصولات باغی و افزایش ماندگاری و کیفیت آنها گرددکه میتواند به افزایش صادرات این محصولات منتهی شود»

 

منبع: ماهنامه فناوری نانو شماره ۱۲

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *