معرفی‌ صنعت‌ خودروسازی‌ در‌ بانک‌ محصولات‌ فناوری‌ نانو

صنعت خودروسازی شامل تمام بخشهای طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری جهت کاربرد در حمل و نقل زمینی اســت. تا پایان شهریور ،۱۳۹۵ تعداد ۴۵۱ محصول نانویی صنعت خودروســازی که در بازارهای جهانی موجود است به وسیله ی بانک محصولات فناوری نانو ( NPD ) به نشانی http://product.statnano.com رصد شده و از میان آنها محصولات ۶۸ شرکت از ۲۲ کشور بررسی و به ثبت رسیدهاست. بالغ بر ۴۰ نوع محصول متمایز نانویی در این صنعت شناسایی شده که ضدیخها، مواد شستشو، فیلترها، محافظهای بدنه، افزودنیهای روغن وسوخت از مهمترین آنها است. کشورهای برتر به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده در بازار،
ایالات متحده، آلمان، نیوزلند، انگلستان و بلژیک هستند. در میان تمامی نانومواد به کار گرفته شده، نانوذرات دیسولفید تنگستن، دیاکسید تیتانیم، دیاکسید سیلیسیم، الماس و فلورین بیشترین استفاده را جهت ایجاد و یا بهبود خواص نانویی مانند آنتی باکتریال، آبگریزی، روانکاری، خودتمیزشوندگی، مقاومت به سایش، بهبود احتراق و مصرف سوخت داشته اند.


یکــی از اصلی تریــن موضوعــات فناوری نانو، ســاخت مواد با خواص جدید اســت. این مواد ارزش افزوده و کارایــی بالایی در تمام صنایع،
از جمله صنعت خودرو، خواهد داشــت. صنایع خودروسازی شــامل تمام بخشهای طراحی،توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری جهت کاربرد در حمل و نقل زمینی است. واضح است که صنعت خودروسازی معطوف به حمل و نقــل زمینی بوده و جدای از وســایل مربوط بــه حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی اســت.
طبق تعریف استاندارد ، ISO TS 18110 هر نوع محصــول مرتبط با خودرو حــاوی نانوماده که کارکرد یا خاصیت آن با فناوری نانو بهبود یافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد، محصول نانویی صنعت خودروسازی به حساب می آید. محصول خودروسازی فناوری نانو میتواند محصول میانی بهبودیافته با نانو و یا محصول نهایی بهبودیافته باشــد. تا پایــان شــهریور ، ۱۳۹۵ تعداد ۴۵۱ محصــول نانویی صنعت خودروســازی که در بازارهای جهانی موجود اســت به وسیله ی بانک محصولات نانویی (NPD 1) رصد شده و از میان آنها محصولات ۶۸ شرکت از ۲۲ کشور بررسی  و به ثبت رسیدهاست. در جدول ۱ انواع مختلف محصولات بررسی شــده در حوزه های صنعتی گوناگون به طور خلاصه آورده شده است.

در شکل ۱ سهم هر یک از کشورهای رصد شده از محصولات نانویی صنعت خودروسازی آورده شده است. پنج کشور برتر به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده در بازارهای جهانی کشورهای ایالات متحــده، آلمان، نیوزلند، انگلســتان و بلژیک هستند که به ترتیب حدود ،۱۶/۰ ،۴۶/۹ ،  ۴/۸ ،۷/۱و ۴/۶ درصــد از محصولات این بانک را تشــکیل میدهند. به لحــاظ تنوع برندهایتولیدی در حوزههــای مختلف صنعت خودرو، حدود ۸۵ درصد از کشــورهای رصد شده، در حوزه تولید افزودنیهای روغــن موتور، روغن گیربکــس و احیا کننده های بدنه داخلی موتور نانو فعالیت میکنند. مهمترین این کشورها نیوزلند،ایالات متحده، ایتالیا و چین است. بیش از نیمی از کشــورهای رصد شده دارای برندهای نانویی در حوزه تمیز کننده های نانو خودرو  هستند که از بین آنها میتوان به آلمان و انگلســتان اشاره کرد.

 

نیمی از کشــورهای ثبت شــده در ،NPD در زمینه افزودنیهای ســوخت فعالیت دارند که بیشــترین برند عرضه شــده مربوط به ایالات متحده، کانادا و اســترالیا اســت. محافظهای بدنه خودرو بین شرکتهای آلمانی، انگلیسی، بلژیکــی، آمریکایــی، کرهای و سوئیســی
طرفداران بیشتری داشته اســت. در نهایت، تنها چهار کشور ایالات متحده، ایران، نیوزلند و اســترالیا محصولات نانویــی در حوزه های
صنعتی فیلترها نانو و افزودنیهای رادیاتور نانو دارند
 .
شرکتهای:  Donaldson Company, NANOSKIN Car Care, SONAX GmbH, Nanolex Car Care, MARLY S.A, AMSOIL INC,
XADO, MAX PROTECT LTD, RVSMaster, Pyro Products بیشترین تعداد محصول ثبت شده در بانک را دارند و به ترتیــب ،۵/۹ ،۸/۲ ،۸/۷ ،۲۱/۱ درصــد از ۲/۳ و ۲/۳ ، ۲/۵  ، ۳/۲ ،۴/۱ ، ۴/۶ برندهای متمایز صنعت خودروسازی NPD را شامل میشوند.
بخــش اعظمــی از محصولات ثبت شــده حاوی یکی از نانوذرات دیسولفید تنگستن،دیاکســید تیتانیم، دیاکســید سیلیسیم، الماس و فلورین است. عمده این محصولات، لوازم جانبی صنعت خودروسازی هستند که به عنوان پوشش و یا افزودنی استفاده میشوند و ماندگاری آنها در داخل باک بنزین، موتور و بدنه خــودرو ضروری اســت. نقش اصلی افزودنیها محافظت از قطعات داخلی خودرو مانند قســمتهای داخلی موتور، گیربکس و باک است تا از فرسایش سریع آنها جلوگیری شــود. افزودنیهایــی نیز وجــود دارند که آســیبهای قبلی روی این قطعات را تا حد زیادی رفع میکنند. ایــن افزودنیها عموماً لایــه ای محافظ روی قطعــات ایجاد کرده و از پیدایش ترک جلوگیری میکنند. دســته دیگری از افزودنیها به کاهش مصرف سوخت و بهبود فرایند احتراق کمک میکند.

ویژگی مهم دیگر این محصولات نانویی آن است که غیر ســمی و دوســتدار محیط زیست بوده و آلودگیهــا را نیز به خــود جذب نمیکند.
به عنوان مثال پوشــشهای نانو محافــظ بدنه، شیشه و چرخ به این منظور استفاده میشودکه آلودگی کمتری روی خودرو ایجاد شــده و ظاهر زیباتری داشته باشد. این محصولات آبگریز بوده و از قــرار گرفتن قطرات باران روی خــودرو جلوگیری میکنند و در نتیجه خــودرو دیرتر کثیف میشــود. در جدول ۲ انــواع محصولات خودرو به تفکیک ویژگیها و نانومواد موجود در آنها آورده شده است
 .


 

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *