ارزیابی محصولات نانو آنتی باکتریال با ضوابط جدید از ابتدای سال آینده

بدون دیدگاه

با مطالعات صورت گرفته توســط کارشناسان واحد ارزیابی محصولات  نانو ( ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــو)  پروتکلهای جدیــد در
خصوص محصولات نانو آنتی باکتریال از ابتدای ســال آیندهاجرایی میشود.
براساس گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، در حال حاضر محصولات آنتی باکتریال بیش از ۱۵درصد از آمــار تولیدی محصولات  نانو کشور را به خود اختصاص میدهند و توجه به اهمیت بحث بهداشــت و سلامت در جامعه،کارشناســان واحد ارزیابی را بر آن داشت تا باتوجه به استانداردهای بین المللی و ملی ضوابطدقیق تــری را در خصوص محصولات  این حوزه تعیین نمایند.


بر اســاس مطالعات صورت گرفته منسوجات نانو آنتی باکتریــال بایــد برطبق اســتاندارد ملیایران به شــماره ۱۱۰۷۰و ظروف پلاســتیکی
و پوشــشها (رنگ و رزین) بر طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۰۰ مورد ارزیابی قرارگیرند. همچنیــن حداقل فعالیت ضدباکتریایی برای محصــولات آنتی باکتریال در اســتاندارد ۱۱۰۷۰ عدد ۲ است که این شاخص با توجه بهمطالعات تطبیقی صورت گرفته برای استاندارد۱۰۹۰۰ نیز قابل اســتفاده اســت. با توجه به اهمیت محصولات آنتی باکتریال، استانداردهای نامبرده و حداقل میــزان فعالیت ضدباکتریاییتعیین شــده از ابتدای ســال ۹۶ ملاک ارزیابی محصولات این حوزه قرار خواهد گرفت.


همچنیــن محصــولات آنتی باکتریــال که تاانتهای سال ۹۵ با فعالیت ضدباکتریایی کمتر از ۲ موفق به کسب گواهینامه نانومقیاس شده اند
در زمان تمدید در دوره های یکساله و سه ساله باید به این شاخص دست یابند.


بزودی لیستی از آزمایشگاههای همکار سازمان اســتاندارد و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت که مورد تایید واحد ارزیابی محصولات ســتاد نانو هســتند در پایگاه اینترنتــی این واحد http://www.nanoproduct.ir به قرار خواهد 
 .

 

امید است با این استاندارد های جدید شاهد محصولات نانو با خاصیت انتی باکتریال شاهد بهبود بیشتر سلامت خانواده و بهداشت جامعه باشیم

 

مرجع: ماهنامه فناوری نانو شماره ۱۲

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.