اگر شما هم از جمله کسانی هستید که از درد آمپول و یا سرنگ وحشت داشتین و یا خوشتان نمی آید یه خبر خیلی خوب براتون هست.

محققان استرالیایی، نانوبرچسبی ساخته اند که جای آمپول را در فرآیند واکسیناسیون خواهد گرفت. این محصول نانو که برچسب بدون درد است ، ترکیبات دارویی یا واکســن را وارد بدن میکند. آزمون بالینی این نانو برچسب در سال جاری انجام میشود.

ادامه مطلب ←

صنعت خودروسازی شامل تمام بخشهای طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری جهت کاربرد در حمل و نقل زمینی اســت. تا پایان شهریور ،۱۳۹۵ تعداد ۴۵۱ محصول نانویی صنعت خودروســازی که در بازارهای جهانی موجود است به وسیله ی بانک محصولات فناوری نانو ( NPD ) به نشانی http://product.statnano.com رصد شده و از میان آنها محصولات ۶۸ شرکت از ۲۲ کشور بررسی و به ثبت رسیدهاست. بالغ بر ۴۰ نوع محصول متمایز نانویی در این صنعت شناسایی شده که ضدیخها، مواد شستشو، فیلترها، محافظهای بدنه، افزودنیهای روغن وسوخت از مهمترین آنها است. کشورهای برتر به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده در بازار،
ایالات متحده، آلمان، نیوزلند، انگلستان و بلژیک هستند. در میان تمامی نانومواد به کار گرفته شده، نانوذرات دیسولفید تنگستن، دیاکسید تیتانیم، دیاکسید سیلیسیم، الماس و فلورین بیشترین استفاده را جهت ایجاد و یا بهبود خواص نانویی مانند آنتی باکتریال، آبگریزی، روانکاری، خودتمیزشوندگی، مقاومت به سایش، بهبود احتراق و مصرف سوخت داشته اند.

ادامه مطلب ←

با مطالعات صورت گرفته توســط کارشناسان واحد ارزیابی محصولات  نانو ( ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــو)  پروتکلهای جدیــد در
خصوص محصولات نانو آنتی باکتریال از ابتدای ســال آیندهاجرایی میشود.
براساس گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، در حال حاضر محصولات آنتی باکتریال بیش از ۱۵درصد از آمــار تولیدی محصولات  نانو کشور را به خود اختصاص میدهند و توجه به اهمیت بحث بهداشــت و سلامت در جامعه،کارشناســان واحد ارزیابی را بر آن داشت تا باتوجه به استانداردهای بین المللی و ملی ضوابطدقیق تــری را در خصوص محصولات  این حوزه تعیین نمایند.


بر اســاس مطالعات صورت گرفته منسوجات نانو آنتی باکتریــال بایــد برطبق اســتاندارد ملیایران به شــماره ۱۱۰۷۰و ظروف پلاســتیکی
و پوشــشها (رنگ و رزین) بر طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۰۰ مورد ارزیابی قرارگیرند. همچنیــن حداقل فعالیت ضدباکتریایی برای محصــولات آنتی باکتریال در اســتاندارد ۱۱۰۷۰ عدد ۲ است که این شاخص با توجه بهمطالعات تطبیقی صورت گرفته برای استاندارد۱۰۹۰۰ نیز قابل اســتفاده اســت. با توجه به اهمیت محصولات آنتی باکتریال، استانداردهای نامبرده و حداقل میــزان فعالیت ضدباکتریاییتعیین شــده از ابتدای ســال ۹۶ ملاک ارزیابی محصولات این حوزه قرار خواهد گرفت.


همچنیــن محصــولات آنتی باکتریــال که تاانتهای سال ۹۵ با فعالیت ضدباکتریایی کمتر از ۲ موفق به کسب گواهینامه نانومقیاس شده اند
در زمان تمدید در دوره های یکساله و سه ساله باید به این شاخص دست یابند.


بزودی لیستی از آزمایشگاههای همکار سازمان اســتاندارد و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت که مورد تایید واحد ارزیابی محصولات ســتاد نانو هســتند در پایگاه اینترنتــی این واحد http://www.nanoproduct.ir به قرار خواهد 
 .

 

امید است با این استاندارد های جدید شاهد محصولات نانو با خاصیت انتی باکتریال شاهد بهبود بیشتر سلامت خانواده و بهداشت جامعه باشیم

 

مرجع: ماهنامه فناوری نانو شماره ۱۲

شــرکت تهران زرنخ از پیشــگامان استفاده ازف ناوری نانو در تولید الیاف با کارایی بالا در ایران بوده است . موفقیت این شرکت در تولید نخهای پلی آمیــد ( ۶ نایلون) ضدمیکــروب BACTEX حاوی نانوذرات نقره و توســعه انواع منسوجات و پوشاک ضدمیکروب با خاصیت ماندگار در اثرشست وشو و استفاده مداوم، در چند سال گذشته نقش موثری در معرفی کاربردهای فناوری نانو و محصولات در صنعت نساجی ایران داشته است.

ادامه مطلب ←

پژوهشــگران وزارت جهاد کشاورزی یک پوشش بسته بندی نانوساختار رابرای بسته بندی و افزایش ماندگاری سیب گلاب به کار گرفتند. این پژوهشکه در مقیاس آزمایشــگاهی انجام گرفته، یک طرح مشترک بین موسسهتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیایران و با حمایت کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
محصولات باغی نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و ســلامت جامعه بازیمیکنند. این گروه از محصولات کشــاورزی به دلیل اینکه حاوی رطوبتزیادی هستند، بهشدت فسادپذیرند. از سوی دیگر، این محصولات پس ازبرداشت نیز به فعالیت حیاتی خود ادامه میدهند. بنابراین، در صورت عدممراقبت صحیح از این محصولات، بخش عمدهای از آنها در مراحل مختلفپس از برداشت از بین میروند. کاهش و به حداقل رساندن چنین ضایعاتییکی از اولویتهای هر کشوری است. بهرهگیری از فناوری نانو در این راستا،این امکان را برای کاهش ضایعات پس از برداشت محصولات باغی به وجودآورده است.
دکتر فوژان بدیعی هدف از انجام این تحقیق را پوشش دادن و بسته بندیســیب گلاب با یک پوشــش طبیعی بر پایه کیتوزان عنوان کرد و افزود: «کارایی این پوشش به وسیله ی فناوری نانو ارتقا یافته است تا بتوان ضایعاتپس از برداشــت این میوه حساس را کاهش داده، خواص تازهخوری آن را برای مدت بیشتری حفظ نموده و زمینه را برای صادرات فراهم کرد».
وی ادامه داد: «استفاده از نتایج این طرح میتواند موجب کاهش ضایعاتپس از برداشــت محصولات باغی و افزایش ماندگاری و کیفیت آنها گرددکه میتواند به افزایش صادرات این محصولات منتهی شود»

 

منبع: ماهنامه فناوری نانو شماره ۱۲


بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که فناوری‌ نانو در حال تأثیرگذاری روی اقتصادی جهانی است و شواهد حاکی از نرخ رشد دو رقمی بازار نانومواد، نانوابزارها و نانوادوات و محصولات نانو کاربردی است. مؤسسه BCC Research در گزارش اخیر خود به تداوم رشد محصولات نانو درآمریکا نیز اشاره داشته و اعلام کرده که اقتصاد جهان باید صنعت فناوری‌ نانو و محصولات نانو را گسترش دهد.

ادامه مطلب ←

پژوهشگران دانشگاه تهران با تولید یک نانوحسگر دقیق جهت تشــخیص یک نوع مــاده ی مخدر مصنوعی در مایعات زیستی بدن، تلاش کردند درجهت درمان مؤثرتر اعتیاد گام بردارند. این طرحدر مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفته است.

ادامه مطلب ←

به جمع تولید کنندگان محصولات نانو بپیوندید

 

دوره‌های توانمندسازی با هدف ارایه آموزش‌های مورد نیاز به دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ها و گرایش‌های نانو برای حضور در عرصه‌ی تجارتِ فناوری ، تولید محصولات نانو و معرفی مسیر ایده تا بازار برگزار می‌گردد. در این دوره‌ها، دانشجویان با استفاده از تجارب استادان مجرب و کارآزموده، به منظور تجاری‌سازی هر چه بیشتر ایده‌های مطرح شده در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و رسیدن به فواید کلان آن در سطح اجتماع، از فضای تحقیقات بنیادی به سمت تحقیقات کاربردی سوق داده می‌شوند.

زمان ثبت نام این دوره در تاریخ  ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ صورت می پذیرد . همچنین تاریخ برگزاری دوره ۳۰ فروردین تا ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ در مکان  دانشگاه شهید باهنرکرمان می باشد

علاقه مندان جهت کسب اطلاعت بیشتر کلیک کنند.